vhp logo new

By P Web Design Company

Welkomst woord

santokhi webwelcome wapenschild suriWelkom op onze websitewelcome wapenschild suri

Naast de reguliere contacten met de achterban via partijstructuren en de gebruikelijke communicatiemedia, wenst de VHP via deze website een breder publiek toegankelijk te maken tot relevante informatie van en over de VHP. De aangeboden informatie beoogt vooral het intellectuele kader en zeker studenten onder de jongeren, alsook andere belangstellenden te voorzien van gegevens teneinde hun kennis en inzicht over de VHP te verruimen en te verdiepen.

De VHP wenst bovendien via dit medium activiteiten en programma’s te presenteren zodat de interne communicatie via dit medium tussen de partijorganen, leden, toekomstige nieuwe leden en bezoekers kan worden bevorderd. Behoudens actuele inzichten met betrekking tot relevante onderwerpen in de samenleving, is het streven erop gericht om informatie over de ontstaansgeschiedenis, de doelstellingen alsook de verworvenheden van de partij, beschikbaar te stellen aan belangstellenden.Het is tevens de bedoeling om via deze en overige vormen van digitale weg faciliteiten te bieden aan geïnteresseerden om hun commentaar te geven dan wel nadere vragen en opmerkingen te presenteren, waarop met genoegen zal worden gereageerd.

Wij zijn er van overtuigd dat deze website een wezenlijke bijdrage zal betekenen tot een goed en juist begrip voor de partij, zulks tot heil van de VHP zelf en die van de gehele samenleving.

Namens deze:

De voorzitter van de VHP

Ch.Santokhi

 

Essay op Zaterdag

 

Mag de president van Hindostaanse afkomst zijn?

 

02/11/2013

 

Chan Santokhi

 

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santhoki.-.  

 

‘Essay op Zaterdag’ is een wekelijkse rubriek, verzorgd door Theo Para. Hij schreef vier essaybundels over zijn geboorteland Suriname. Zijn laatste ‘De schreeuw van Bastion Veere, om de rechtsorde in Suriname’ (2009, twee drukken) verscheen bij Uitgeverij Van Gennep.

 

Er waart een spook door Suriname het spook heet President Santokhi. De zittende politieke elite lijkt zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook te verenigen. Chandrikapersad 'Chan' Santokhi is de next generation-voorzitter van de grootste oppositiepartij, de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), coördinator van het Nieuw Front (NF) en volksvertegenwoordiger. De academisch gevormde, voormalige baas van de Anti-Narcotica Brigade was in de democratische regering-Venetiaan minister van Justitie en Politie. Zijn bestuurlijke en operationele successen in de bestrijding van de (drugs)criminaliteit, het herstel van de democratische rechtsstaat en verbetering van de internationale justitieel-politionele samenwerking, brachten hem respect en gezag. In 2010 werd hij gekozen tot voorzitter van de Inter-American Drug Abuse Commission (Cicad), het forum voor anti-drugbeleid van de westelijke hemisfeer, dat in 1986 door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) is opgericht.

 

Obama van de VHP

 

Het aantal politici dat kan bogen op zowel bestuurlijke bekwaamheid, courage civilals charismatisch magnetisme, is relatief beperkt. Santokhi lijkt over alle drie kwaliteiten te beschikken. In de verkiezingen van 2010 bleek het conservatieve deel van het establishment van de VHP daar blind voor. Santokhi was meer een professional, dan eenston futu-partijman. Ook in de staf van zijn ministerie was dat af te lezen; niet politieke loyaliteit, maar professioneel kunnen was beslissend. Mede daardoor appelleerde hij ook aan de verbeelding van velen buiten de traditionele VHP-aanhang. Toch kreeg hij in zijn kiesdistrict Wanica niet het lijsttrekkerschap toebedeeld. Het verhinderde hem echter niet de meeste stemmen binnen te halen en daarmee zowel de lijsttrekker van de eigen VHP/NF, als die van de NDP/Megacombinatie, voorbij te streven. Hij was de overwinnaar in zijn kiesdistrict. Santokhi werd uiteindelijk de kandidaat voor het NF in de (indirecte) presidentsverkiezing. Echter, door gebrek aan innovatieve geestkracht in zijn partij, had de VHP/Nieuw Front het voordeel van een aansprekende, nieuwe presidentskandidaat in de algemene verkiezingen aan haar neus laten voorbijgaan. Santokhi was klein want lokaal gehouden, niet nationaal gelanceerd. Het was een pijnlijke bevestiging van een partijpolitieke cultuur, wijdverbreid in Suriname, die meer gericht is op machtsbehoud van partijleiders, dan op het rekruteren, trainen en faciliteren van nieuw talent voor het openbaar bestuur. In de bestuursverkiezingen van de VHP was een heuse opstand vanuit de basis nodig om Santokhi, als relatieveoutsider, te doen kiezen tot partijleider. Evenals Barack Obama veroverde Santokhi het leiderschap van zijn partij, ondanks een andere voorkeur van het partij-establishment. Daarmee leek de weg voor de VHP geopend naar verjonging, maar ook naar vernieuwing. Santokhi zette koers naar democratisering, modernisering en verbreding van zijn partij.

 

NDP, van vrijage naar laster

 

Na de verkiezingen van 2010 ontstond voor de VHP het morele dilemma van al dan niet samen regeren met de NDP/Megacombinatie. In Suriname, een land met een rechtsstaat op papier en een politieke cultuur doordrongen van patronage en partijpolitiek favoritisme, is het niet-regeren een hoge prijs voor een politieke partij. Anderzijds dreigde bij regeren onder een drugsveroordeelde en van moord verdachte president een moreel demasqué van de partij. De stemmen binnen de partij die hechten aan bestuurlijke integriteit en democratische rechtsstaat, boven het ministerpluche, wonnen het pleit. Maar duidelijk was geworden, ook voor de NDP, dat er ook andere stemmen lees zakelijke belangen waren binnen die partij. Toen de regering-Bouterse nog niet, zoals nu na de corruptieschandalen, het financieel-bestuurlijke echec en de arrestatie van Dino Bouterse aangeschoten wild leek, opperde de VHP de theoretische mogelijkheid alleen de verkiezingen in te gaan (lees: uit het NF te stappen). De suggestie van eenalleingangin de verkiezingen voedde speculaties over een op handen zijnde NDP-VHP regering na de verkiezingen. NDP-parlementslid Doekhi deed een publieke oproep aan de VHP het NF te verlaten om samenwerking met de NDP mogelijk te maken. Toen president Bouterse 'niet Bouterse, maar de president' op de Vision 2030 bijeenkomst van de VHP een ongemakkelijke staande ovatie kreeg, kromden zich de tenen van veel mensen die hechten aan rechtsstaat, mensenrechten en de nagedachtenis van hen die die hun leven gaven voor de vrijheid. Maar de regering-Bouterse verbruidde de vrijage door slecht beleid, verlies aan gezag en snel eroderend electoraal draagvlak. Weer moesten de stemmen van appeasement binnen de VHP het afleggen tegen de stemmen die een brede, democratische oppositie voorstonden. De definitieve keuze van de VHP voor deelname aan de verkiezingen van 2015 in democratisch frontverband, vormde een opmaat in de publieke verbeelding van Santokhi als presidentskandidaat van democratisch Suriname. Geen betere bevestiging daarvan, dan het losbranden van de NDP-lastercampagne tegen de VHP-voorzitter. Daarbij wordt in het NDP online-scheldblaadje Krin Denki niet geschuwd, zonder ook maar een poging tot onderbouwing, de voormalig Cicad-voorzitter in verband te brengen met drugshandel. Hetzelfde geldt voor de kwaadsprekerij dat Santokhi 'in dienst van Nederland' is. Op de kaderscholing van de NDP wordt aan de deelnemers bij de certificaatuitreiking het devies meegegeven dat ze hard moesten werken als ze Santokhi niet wilden.

 

Santokhi en de marrons

 

Het was op een druk bezochte meeting in Den Haag, georganiseerd door de Kenniskring Nederland Suriname, dat ik Santokhi voor het eerst live hoorde spreken. Het publiek bestond voornamelijk uit Surinamers van Hindostaanse afkomst. Tijdens de vragenronde vroeg een man ik schat een veertiger op bozige toon wat de spreker vond van, de naar zijn mening toenemende, gewelddadige roofovervallen op Hindostaanse families door meestal daders van Marron-afkomst. Santokhi begon met te stellen dat Suriname een etnisch diverse samenleving is, waar in de verschillende vormen van criminaliteit een verschillende etnische representatie wordt gezien. Bij inbraken ligt dat bijvoorbeeld anders dan bij witteboordencriminaliteit. Hij gaf aan dat naar zijn mening criminaliteit niet terug te voeren was tot etniciteit. Naar zijn mening moeten sociale wetenschappers worden betrokken om te onderzoeken welke economische, sociale en psychologische factoren een rol spelen bij de verschillende vormen van criminaliteit in Suriname, om zo een effectief preventief beleid te ontwikkelen. Tegelijkertijd moet er een effectieve rechtshandhaving zijn, opdat alle burgers, ongeacht etnische afkomst, adequaat worden beschermd. De daders moeten worden opgespoord, vervolgd en berecht. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan straf, maar ook aan resocialisatie en re-integratie na uitzitten van de straf. Ik moest aan dit verhaal denken toen VHP-voorzitter Santokhi onlangs een VHP-afdeling te Moengo, voornamelijk bestaand uit marrons, oprichtte. Hetzelfde verhaal dat hij had gehouden in Den Haag, had hij ook in Moengo kunnen houden. Hij sprak niet als een etnocentrische politicus, met een dubbele tong een verhaal voor 'ons' en een verhaal voor 'hun' maar betoogde als man van law and order een humanitair en rechtshandhavend beleid, dat met de belangen van alle betrokkenen rekening hield.

 

Mag de president van Hindostaanse afkomst zijn?

 

Niet alleen binnen zijn partij, ook in de politiek, lijkt Santokhi de anti-status quo route a la Obama te moeten bewandelen. Obama moest in een wit gedomineerd land als eerste African-American de strijd om het presidentschap in zijn voordeel beslissen. Suriname heeft van de 26 jaren sinds de nieuwe grondwet, 24 jaren een president van Afro-Surinaamse afkomst gehad. De mogelijkheid nu van een president van Hindostaanse afkomst roept kennelijk etnocentrische weerstanden op. Bestuurskundige August Boldewijn verklaarde in Bakana Tori via de SRS dat Santokhi weinig kans maakt op het presidentschap, omdat hij een etnische politicus van een etnische partij is. Het staatshoofd moet een 'vader' voor alle Surinamers zijn en dat kon Santokhi dus niet zijn. Boldewijn deed zijn uitspraak nota bene naar aanleiding van de aansluiting van tientallen marrons in Moengo bij de VHP. Onze bestuurskundige ondernam geen poging tot deugdelijke, inhoudelijke onderbouwing van zijn stelling. Boldewijn beoordeelde Santokhi niet op zijn uitspraken of gedrag, maar om wie hij is, een Hindostaan. Hij maakt zich daarmee schuldig aan stereotypering, een bestuurskundige onwaardig. Suriname is een cultureel en etnisch divers land. Respect voor diversiteit betekent in dit land van minderheden, dat het nationale zich kenmerkt door diversiteit. De ontwikkelingsfase waarin werd gesproken over Surinamers (lees: Afro-Surinamers) en Hindostanen is voorbij. Ook de Hindostaan of lid van welke andere etnische minderheid dan ook, is Surinamer en nationaal, en niet slechts 'etnisch'. Als Hindostanen in de Surinaamse diaspora bijeenkomen om te praten over het Surinaamse diasporabeleid, dan is het ongepast om, zoals NDP-minister van Buitenlandse Zaken Lackin deed, pejoratief te spreken over 'diaraspora'. Als presidentskandidaat heeft Santokhi, evenals alle andere kandidaten, er recht op te worden beoordeeld naar zijn visie, beleid en daden. Heeft hij een strafblad? Heeft hij zich schuldig gemaakt aan moorden en andere mensenrechtenschendingen? Omringt hij zich met drugsveroordeelden? Bezorgt hij Suriname een slechte pers in het buitenland? Doet hij aan zelfverrijking ten koste van de publieke middelen? Heeft hij bewezen de democratie en rechtsstaat te kunnen versterken? Hoe staat hij ten aanzien van deugdelijk bestuur? Wat is zijn sociaal-economisch beleid? Wat doet hij aan armoedebestrijding? Aan onderwijs en gezondheidszorg? Wat is zijn anti-corruptiebeleid? Hoe duur zal zijn presidentsauto zijn? En zo meer. Chandrikapersad Santokhi heeft als burger en politicus van Suriname er recht op niet te worden gestigmatiseerd en te worden gediscrimineerd vanwege zijn etnische afkomst. Dat schrijft de grondwet aan allen, ook aan August Boldewijn, voor.-.

CV CH.Santokhi

CURRICULUM VITAE OF MR. CH. SANTOKHI

 

NAME: SANTOKHI.

FIRST NAME: CHANDRIKAPERSAD

DATE AND PLACE OF BIRTH: FEBRUARY 3RD, 1959 IN DISTR. OF SURINAME

ADDRESS: ROOSLAAN NO. 2, LELYDORP, DISTRICT OF WANICA

 

Biography

Chandrikapersad Santokhi was born on the 3rd of February 1959 in the District of Suriname in the Republic of Suriname.

In 1978, at the age of 19, he enrolled in the Dutch Police Academy in Apeldoorn, the Netherlands. After graduating from the Police Academy in 1982 he joined the Surinamese Police Force, where he served in various positions, capacities and ranks with loyalty, integrity and dedication. During his 27 years of service, he participated in more than 100 regional and international conferences, meetings, training programs and events.

Mr. Santokhi has been the Principal Representative of Suriname for the Inter-American Drug Commission, CICAD, since 1995 and has participated regularly in CICAD meetings.

In 2005 he left the Police Force to accept the post of Minister of Justice and Police of the Republic of Suriname. At the time of his departure from the Police Force, he was Head of the Judicial Department in the rank of Police Commissioner charged with the coordination of international police force cooperation.

Mr. Santokhi held the office of Minister of Justice and Police of the Republic of Suriname until the 12th of August 2010, which duty he performed with dedication and integrity. His approach in formulating and implementing policy within the Ministry of Justice and Police is based on the idea of chain management, which states that any chain is as strong as its weakest link. Therefore, all partners within the Judicial system are addressed and equipped equally, making each link as strong as the other, so that Justice may be served optimally for all in a timely manner by the strong chain which is the Ministry of Justice and Police. The President of the Republic of Suriname honored Mr. Santokhi in July 2010 with the State decoration of “Great Officer of the Yellow Star”

From 1997-2008 Mr. Santokhi was member of Rotary Club Paramaribo. As Rotarian he was privileged to serve in various capacities within the organization. From 2005 -2006 he served as President of Rotary Club Paramaribo. Mr. Santokhi received the Paul Harris Award of Rotary International in July 2006.

In May 2010 he was elected as Member of Parliament for the VHP political party. In July 2010 he was nominated as Candidate for the Presidency of the Republic of Suriname.

Mr. Santokhi was the Principal Representative of Suriname for CICAD from 1995-2012. In November 2009 he was elected Vice Chair of CICAD, in which position he has made a valuable contribution to CICAD’s operations and in December 2010 he was elected as Chair of the CICAD for the period 2010-2011.

In July 2011 Mr. Santokhi was elected as chair of the Progressive and Reform [VHP] political party.

EXPERIENCE/DUTY-SERVICE:

-1982-1984: acting Head of criminal investigation division of Geyervlijt. [Police-inspector]

-1984-1985: also acting Police-Commander of the District of  Suriname.[Superintendent]

-1985-1989: Head of the criminal investigation div.of Geyervlijt and District-police Commander of distr. of Suriname. [Superintendent]

-1989-1991; Chief national criminal investigation

-1991-till 2005: Head of the Judicial Dept. of the Police [First Assistant -Police commissioner/ and till 2005 Police-Commissioner]

-2005-2010: Minister of Justice and Police.

-2010 till 2015; elected as Parliament Member.

 OTHER PAST FUNCTIONS:

 • -MEMBER OF THE MANAGEMENTTEAM OF THE POLICE
 • -MEMBER OF THE PROJECTORGANIZATION OF THE POLICE
 • -MEMBER OF THE CO-OPERATION COUNCIL BETWEEN SURINAME AND GUYANA
 • -INTERNATIONAL POLICE-COORDINATOR
 • -INTERNATIONAL DRUGSCONFERENCE [IDEC]COORDINATOR.[1992- till 2005]
 • -COORDINATOR OF IMPLEMENTATION OF THE LEGAL MUTUAL AGREEMENT BETWEEN SURINAME AND THE NETHERLANDS.[1996-2005]
 • -POLICE-INSPECTOR, MIL. POLICE AND CUSTOMS TRAINER [1997-1998]
 • -PRINCIPAL REPRESENTATIVE OF THE OAS/CICAD IN SURINAME [1996-till 2012]
 • -MEMBER OF THE NATIONAL ANTI-DRUGSCOUNCIL [1997-till 2005]
 • -MEMBER OF THE MULTI-EVALUATION MECHANISM COMMISSION OF THE CICAD-MEM.[1998-2000]
 • -MEMBER OF JOINT WORKING GROUP DRUGS COOPERATION BETWEEN SURINAME AND VENEZUELA [2003-till 2005]
 • -COORDINATOR OF SURINAMESE-FRANCO PROJECTS FOR THE INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF THE JUDICIARY. [1997-2005]
 • -CHAIR OF THE IDEC SECTION CARIBBEAN [2001-2002]
 • -VICE CHAIR OF THE CICAD 2009-2010
 • -CHAIR OF THE CICAD 2010-2011

 

EDUCATION/TRAINING:

 • -1973-1976:MULO
 • -1976-1978: ALGEMENE MIDDELBARE SCHOOL [AMS]
 • -1978-1982: NETHERLANDS POLICE ACADEMY [POLICE - INSPECTOR TRAINING]
 • -1983: MIDDLE MANAGEMENTTRAINING/SWECON/SURINAME
 • -1985: DRUGSTRAINING/ATLANTA UNIVERSITY/BARBADOS
 • -1988: INTERNATIONAL POLICE TRAINING ON INTERNAL POLICE CONTROL/MESSINA/ITALY
 • -1989: DRUGSTRAINING/CICAD-RCMP/CANADA
 • -1992: TOP POLICE MANAGEMENT TRAINING/PIOV/ SURINAME
 • -1993: FINANCIAL & MANAGEMENTTRAINING/UNDCP/ BARBADOS
 • -1994: TRAINING MASTERPLAN DEVELOPMENT /UNDCP/ BARBADOS
 • -1994: TIME MANAGEMENT TRAINING/PROMPT/SURINAME
 • -1995: LEADERSHIP TRAINING/SURALCO/SURINAME
 • -1995: PROBLEM ANALYZING TRAINING/PROMPT/SURINAME
 • -1995: ASSISTANT-PROSECUTER TRAINING/LEUSDEN/ HOLLAND [HULP-OFFICIERSTRAINING]
 • -1996: INTERPOL TRAINING/INTERPOL/BARBADOS
 • -1996: COURSE NATIONAL AUTHORITIES FOR THE ORGANISATION FOR PROHIBITION OF CHEMICAL                  

          WEAPONS/OPCW-THE HAGUE/CURACAO.

 • 1997: TRAINING DIRECTORS CONFERENCE / FLETC / USA
 • 1998: RIVERINE OPERATION CONFERENCE/CAMP LE JEUNE/NORTH CAROLINA, USA.
 • 1998: HEMISPERIC DEFENSE STUDY/ NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY/USA
 • 1998: TRAINING CHEMICAL WEAPON CONVENTION/BRASIL
 • 1999: TRAINING BUSINESS CONTINUITY PLANNING BCP]/ SURINAME/TJON A HUNG-PRICE WATERHOUSE

          COOPERS.

 • 2000: DRUGSCONTROL SEMINAR/JAPAN
 • 2001: SEMINAR ON THE CONTROL OF THE INTERNATIONAL MOVEMENTS OF FIREARMS/TRININDAD AND TOBAGO
 • 2001: INTERNATIONAL FIREARMS TRAFFICKING SEMINAR/PUERTO RICO
 • 2003: TRAINING COMBATING COMPLEX CRIME IN THE 21ST CENTURY/UNITED STATES OF DEPARTMENT OF JUSTICE/OPDAT/BARBADOS
 • 2003: ANTI-MONEY LAUNDERING SUPERVISORS TRAINING SEMINAR CALP/ANTIGUA AND BARBUDA
 • 2004: CONFERENCE ON TRANSNATIONAL CRIME/VENEZUELA
 • -2004; IDEC DRUGS CONFERENCE/PERU
 • -2004: ATTENDING THE CRIME ANALYSSIS CONFERENCE/Netherlands
 • -2005: IDEC DRUGS CONFERENCE/CHILI
 • -2005: INTER-AMERICAN DRUGS CONFERENCE [CICAD] IN St. Domingo.
 • -2005: CARICOM MINISTERS OF LEGAL AFFAIRS CONFERENCE; BARBADOS
 • -2006: 1ST TRIPARTITE MEETING SURINAME, NEDERLANDSE ANTILLEN AND ARUBA IN CURACAO
 • -2006: ORGANISATOR OF THE INTERNATIONAL DRUGSCONFERENCE IN SURINAME EN 2SND TRIPARTITE SURINAME, NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA
 • -2007: 3RD TRIPARTITE MEETING SURINAME, NEDERLANDSE ANTILLEN AND ARUBA IN ARUBA.
 • -2007: SPEAKER AT THE OAS CONFERENCE IN JAMAICA “STRATEGIES TO COMBAT DRUG TRAFFICKING IN THE CARIBBEAN: THE CASE OF SURINAME”,

 


UPDATED ACTIVITIES:

In the capacity of Minister of Justice and Police he regularly attended the REMJA Meetings, CICAD Meetings, the Meeting of Ministers of National Security in the Caribbean, the Legal Affairs Committee of the CARICOM, the Tripartite Meetings between Suriname, Aruba and Netherlands Antilles, etc. And recently attend the Regional summit on Drugs trafficking and Firearms trafficking and Security in Cartagena, Colombia.

AS Parliament member he attended from 2010 till 2013 the WTO Conference in Geneve, The IPU Conference in Switzerland, the Parlatino security Conference in Columbia and Ecuador.

From 2012-2013 he was selected by the Organization of American States as an expert to design scenario’s for future drugs policy for the political leaders of the Western Hemisphere.

SOCIAL ACTIVITIES:

Since 1997 to 2008: MEMBER OF THE ROTARY CLUB PARAMARIBO

And from 2005-2006: PRESIDENT VAN DE ROTARY CLUB PARAMARIBO

From 2011 till today: chair of the political party VHP.


 

VHP Nieuws

Website Bezoekers

We hebben 80 gasten online
Move
-

VHP Boodschap

VHP Actueel

VHP mediacommissie lanceert Vision 2030 programma

VHP mediacommissie lanceert Vision 2030 programma De eerste aflevering van het tv-programma "Vision 2030" vindt aanstaande dinsdag 25 maart plaats via Apintie om 21.00 uur. De titel is vernoemd naar de gelijknamige conferentie bij de viering van het  64 jarig bestaan van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij, waarin de President van de Republiek Suriname als vertegenwoordiger van de regering...

Read More...

VHP feliciteert de natie met Holifeest

VHP feliciteert de natie met Holifeest We vieren straks weer het Holifeest. Holi wordt vandaag de dag gezien als een cultureel feest van eenheid in diversiteit en solidariteit. Dit feest benadrukt een belangrijk onderdeel van de essentie van de Dharma. De Dharma is een zeer brede en diepe levenswijze, overgedragen aan de mensheid door de Vedische Rishi’s aan de gehele mensheid. Holi wordt ook wel...

Read More...
Move
-

VHP Ingezonden stukken

VHP Actueel

Huidig beleid funest voor de toekomst van de jeugd

Huidig beleid funest voor de toekomst van de jeugd Na bijna 4 jaar regering Bouterse/ Ameerali zien we dat de staatsfinanciën uitgehold is ondanks het niet waarmaken van de vele beloften in het z.g. sociaalcontract, aan het volk. Na het openbaar worden van de vele grove corruptieschandalen kondigt de president geen justitieel onderzoek aan, maar belastingmaatregelen waarbij de brede schouders grotere financiële lasten zullen moeten dragen. Ook wordt gevraagd dat ondernemers infrastructurele werken “voorfinancieren”. . Water en elektriciteit tarieven zouden verhoogd moeten worden. Aan de...

Read More...

A Conversation with Ambassador: CARICOM in the Hemisphere Albert R. Ramdin

A Conversation with Ambassador: CARICOM in the Hemisphere Albert R. Ramdin
Ambassador Albert Ramdin was re-elected to a second five year term as Assistant Secretary General of the Organization of American States (OAS) on the 24th March 2010.  Previously, he served as Ambassador at Large and Special Adviser to the Government of the Republic of Suriname on Western Hemispheric Affairs. He has served in various diplomatic capacities on behalf of both the Republic of Suriname, including as Permanent Representative to the OAS (1997-1999), and the OAS itself. In 1999, he joined the CARICOM...

Read More...
Move
-

VHP Binnenlands Nieuws

VHP Actueel

VHP mediacommissie: VI beleid zorgwekkend

VHP mediacommissie: VI beleid zorgwekkend Het beleid van minister Edward Belfort t.a.v. de “Voorwaardelijke Invrijheidstelling” voor gedetineerden is zeer zorgwekkend. Een recordaantal van 105 gedetineerden zal in vrijheid komen zodra de minister van Juspol de beschikkingen heeft getekend voor de voorwaardelijke invrijheidstelling . Terwijl de korpschef klaagt dat veel van de criminelen recidivisten zijn, gaat minister van Juspol Eduard Belfort vrolijk door met het in vrijheidstellen van zware criminelen. Door de bewuste foute handeling van de minister zal de verruwing van de criminaliteit toenemen. De mediacommissie van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP)betreurt het ten zeerste dat minister Eduard Belfort geen rekening houdt met de angstgevoelens en het veiligheidsgevoel...

Read More...

Toespraak VHP voorzitter Ch. Santokhi “Health Vision Suriname 2030”

Toespraak VHP voorzitter Ch. Santokhi op zaterdag 25 januari 2014 ter gelegenheid van de opening van het seminar “Health Vision Suriname 2030” Goede morgen, Ik heet u van harte welkom op dit seminar “Health Vision Suriname 2030” dat is geïnitieerd bij de 65e jaardag van de VHP. De Partij werd opgericht op 16 januari 1949, en ik feliciteer nogmaals de VHP, de Partijgenoten, sympathisanten en de totale samenleving nogmaals met deze jaardag. Een bijzonder woord van welkom gaat uit naar onze minister van Volksgezondheid, de gerenommeerde nationale en internationale inleiders, die onmiddellijk en belangeloos bereid zijn geweest om hun kennis en deskundigheid beschikbaar te stellen ten behoeve van deze nationale conferentie. Als wij...

Read More...
Move
-

VHP Buitenlands Nieuws

VHP Actueel

VHP Nederland: Mr. Jagernath Lachmon Lezing

VHP Nederland: Mr. Jagernath Lachmon Lezing
In De Nieuwe Kerk te Den Haag is op zaterdag 21 september de 97ste geboortedag van VHP voorzitter, wijlen mr. Jagernath Lachmon op een drukbezochte bijeenkomst herdacht. De VHP-Nederland heeft de Jagernath Lachmon lezing ingesteld om mr. Lachmon te eren vanwege de grote waarde van Lachmon’s rol en betekenis voor Suriname en de Surinaamse samenleving. Deze eerste lezing werd ook gehouden in het kader van de Internationale Dag van de Vrede die eveneens in Den Haag is georganiseerd. Op deze eerste J. Lachmon lezing voerden de heren Chandrikapersad Santokhi, de huidige voorzitter van de VHP, en Albert Ramdin, assistent secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, het woord. Het thema van hun lezing ging over vraagstukken rond...

Read More...

Santokhi kijkt terug op succesvol bezoek regio

Santokhi kijkt terug op succesvol bezoek regio

Santokhi kijkt terug op succesvol bezoek regio   De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft de vriendschapsbanden met leidinggevende politici uit Guyana en Trinidad & Tobago versterkt. Voorzitter Chandrikapersad Santokhi voerde aan het hoofd van een delegatie van 6 tot 10 juli de besprekingen. Hij is vanmorgen teruggekeerd naar huis. 

De politici hebben informatie uitgewisseld over de politieke en sociaaleconomische omstandigheden van deze landen, meldt de VHP. In Guyana is over diverse issues diepgaand gediscussieerd met een People’s Progressive Party (PPP). De topafvaardiging werd geleid door partijraadsvoorzitter tevens minister van Binnenlandse Zaken, Clement Rohee. Het onderhoud vond plaats in ‘Freedomhouse’, het partijcentrum van de PPP te Georgetown....

Read More...

VHP in Perspectief 18

VHP in Perspectief 16

VHP in Perspectief 14

VHP in Perspectief 17

VHP Musical Duo

VHP in Perspectief 13