Motie 1

Ondergetekenden,

Dhr. Chandrikapersad Santokhi
Dhr. Asiskumar Gajadien
Dhr. Dew Sharman
Dhr. Jitendra Kalloe
Mw. Krishna Mathoera
Dhr. Sheilendra Girjasing
Dhr. Marinus Bee
Mw. Diana Pokie
Mw. Dinotha Vorswijk
Mw. Ingrid Karta- Bink
Dhr. Gregory Rusland
Mw. Patricia Etnel

Allen leden van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.
Paramaribo, 21 juli 2016
DE NATIONALE ASSEMBLEE,
Gelezen en gehoord,
- het overeengekomen Regeerakkoord 2015-2020;
- de door de Regering gepresenteerde Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018;
- de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale Assemblee,
Overwegende,
- dat de Regering vooruitlopend op de uitvoering van een Stabilisatie- en Herstelplan, reeds maatregelen heeft getroffen, waardoor de samenleving thans geconfronteerd wordt met een devaluatie van de SRD met meer dan 200%, in de periode november 2015 tot heden;
- dat daarnaast ook de energie- en watertarieven drastisch zijn verhoogd;
- dat door deze maatregelen en daaraan gekoppelde prijsverhogingen ernstige gevolgen zijn ontstaan voor de samenleving, in het bijzonder voor de werkende- c.q. ondernemende klasse;
- dat deze maatregelen bijdragen tot rechtsonzekerheid, uitzichtloosheid en wanhoop in de samenleving, in het bijzonder voor de jongeren hetgeen zeer funest is voor de ontwikkeling van het land;
- dat handhaving van deze situatie een waardig leven als mens niet mogelijk zal zijn;
- dat door deze zware devaluatie van onze munt, de tariefs- en andere prijsverhogingen de productie en werkgelegenheid ernstig in gevaar is gekomen en de substantiële terugval duidelijk zichtbaarder wordt in de economie;

- dat de huidige regeercoalitie in haar Regeerakkoord en in de regeringsverklaring is overeengekomen respectievelijk dat het beleid van de regering gericht zal zijn om onze verdiencapaciteit te verschuiven van de mijnbouwsector naar andere aangegeven sectoren, dat belangrijke productie sectoren c.q. het ondernemerschap in dit kader sterk zullen worden gestimuleerd, en dat de private sector zal worden ondersteund via de nodige stimuli en interventies door de regering voor het stimuleren van onze potentiele mogelijkheden van economische groei;
- dat de Grondwet dit streven als een plicht van de Staat voorschrijft (artikel 5.3),

BESLUIT:
De Regering op te roepen om ter bescherming en behoud van arbeidsplaatsen, ondernemerschap en reeds gepleegde investeringen, indachtig haar uitgesproken commitment in de regeringsverklaring, maatregelen te treffen die leiden tot vrijstelling voor het betalen van de dividend belasting voor alle ondernemingen, conform de regeling voor de grote multinationals werkzaam in ons land, zodat ondernemingen worden gestimuleerd en in de positie gebracht voor behoud van arbeidsplaatsen en productie; Verder de Regering op te roepen om de geldende belastingschijven te indexeren voor de berekening van de inkomsten belasting waardoor de koopkracht bij de arbeidende klasse en zelfstandigen wordt beschermd.
En gaan over tot de orde van de dag.