Dag van de Verenigde Naties

Elk jaar op 24 oktober herdenken landen de Internationale Dag van de Verenigde Naties. Zo ook op 24 oktober van dit jaar op welke dag de organisatie zelf centraal staat. 

De Verenigde Naties of de VN zijn opgericht in 1945 na de Tweede Wereldoorlog. Officieel zijn ze op 24 oktober 1945 van start gegaan na bekrachtiging van hun Handvest.

Vandaar dat sedertdien 24 oktober wordt herdacht als de Dag van de Verenigde Naties. 

Het Handvest voorziet in de mogelijkheid van schorsing of uitstoting van een lidstaat op grond van schending van de in het Handvest vervatte beginselen, maar een dergelijke maatregel is nooit getroffen. Krachtens het Handvest zijn de officiële talen van de Verenigde Naties het Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans en het Arabisch.

De Verenigde Naties (afkorting: VN) is een internationale organisatie die is opgericht in 1945 met als belangrijkste taak te zorgen voor de eerbiediging van de mensenrechten, voor vrede en veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen wereldwijd. Elk internationaal erkend, onafhankelijk land is lid van deze mondiale organisatie, die thans 193 lidstaten telt. Vanuit het hoofdkantoor in New York en de deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi beslissen de lidstaten en de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties tijdens reguliere ontmoetingen over essentiële wereldzaken en dringende internationale gebeurtenissen die plaatsvinden.

Suriname is na het verkrijgen van haar onafhankelijkheid, 1 december 1975 toegelaten als 144ste lid van de Verenigde Naties. 

Vermeldenswaard is dat de Millenniumdoelen (de MDG’s) die in 2015 aflopen, tien jaar lang een raamwerk hebben geboden voor internationale ontwikkelingssamenwerking met de nadruk op mondiale armoedebestrijding. De VN lidstaten moeten nu een strategische visie formuleren voor een nieuw doelenkader na 2015.

Landen moeten werken aan een nieuwe internationale agenda, die zal moeten gaan over een eerlijke verdeling van de welvaart, over duurzame sociale en economische ontwikkeling en bescherming van het leefmilieu. Het gaat om een agenda rond ‘nieuwe schaarsten” (voedsel, grondstoffen en energie) en mondiaal publieke goederen (vrede en veiligheid, schone lucht, bescherming van de zeeën en de biodiversiteit, financiële stabiliteit, gezondheid en kennis). Kortom, een lange termijn agenda, die zich bezighoudt met onze kwaliteit van leven en die van toekomstige generaties. 

Landen zijn inmiddels hun nationale discussies al gestart om duidelijk te maken dat investeren in mondiale duurzame ontwikkeling onvermijdelijk en in ieders belang is, en het meest effectief is, als dit mondiaal goed afgestemd wordt. De aandacht hierbij is een lange termijn visie en buitenlands beleid.

Wat is de visie van Suriname op de nieuwe ontwikkelingsagenda na het aflopen van de Millenniumdoelen? De regering zal beleid moeten formuleren voor de ontwikkeling van alle beleidsgebieden met meetbare en haalbare doelstellingen. Met een lange termijn visie kunnen we risico’s verminderen.

De VHP, als politieke partij in de oppositie heeft in januari 2013 i.v.m. haar 64 jarig bestaan, een eendaagse nationale conferentie gehouden met het thema: ‘Dialoog en Consensus over een Duurzame Toekomst; Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision. 

Het doel van deze eendaagse conferentie was nationale bewustwording over het belang van een lange termijnvisie, omdat een lange termijn visie een gemeenschappelijke referentie verschaft om de nationale ontwikkeling op af te stemmen. Suriname kan een deel van de toekomst in eigen hand hebben met een lange termijn nationale visie en daardoor beter uitgerust zijn om verstandige keuzes te maken om de wereldwijde uitdagingen aan te gaan.

Helaas heeft de regering geen gevolg gegeven aan de uitvoering van het slotdocument met aanbevelingen om te geraken tot een nationale ‘vision 2030 document voor Suriname.

De VHP heeft dit jaar i.v.m. haar 65 jarig bestaan uitvoering gegeven aan de vision 2030 gedachte, dit keer belicht naar de ‘Public Health’ sector toe.

De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, de WHO, is de leidende en coördinerende autoriteit voor volksgezondheid binnen het VN systeem. Ze streeft naar het bereiken van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid voor alle mensen. Trends en uitdagingen die de mondiale agenda van de WHO sturen zijn onder andere een collectieve veiligheid. Bekend is dat onder invloed van de globalisering epidemische ziekten zich sneller verspreiden waardoor bedreigingen voor de volksgezondheid om een collectief antwoord vragen. Sinds juni 2007 is een nieuw Internationaal Gezondheidsreglement (IGR) van kracht dat de wereld beter moet wapenen tegen epidemische bedreigingen. Het IGR is een juridisch bindend instrument dat lidstaten (alsook Suriname) rechten en verplichtingen oplegt wanneer de (internationale) volksgezondheid bedreigd wordt. De internationale sociale agenda voor 2014 geeft aan dat de basis voor een goed leven begint met een goede gezondheid. Belangrijke sociale issues voor 2014 zullen moeten beginnen met gezondheid. 

De VHP heeft getracht met het seminar ”HEALTH VISION SURINAME 2030’ na te gaan hoe het staat met het de gezondheid van de ‘human capital’ van Suriname nu en hoe dat eruit zou kunnen zien bij ongewijzigd beleid en gedrag in 2030. 

De uitdagingen voor Suriname zijn veel en enorm. Dat blijkt steeds meer uit internationale agenda’s die het beleid van de nationale agenda’s domineren. Daarom is het belangrijk dat alle onderdelen van de overheid, de private sector, vakbonden, milieuorganisaties, kerkelijke instanties en maatschappelijke partners zich meer inzetten voor breed gevoerde discussies op zoek naar een echt geïntegreerd beleid als het gaat om mondiale uitdagingen en oplossingen die centraal staan, om relaties tussen de financiële crisis, voedselcrisis, klimaat- en milieucrisis, watercrises en energiecrisis die in samenhang staan met armoede, instabiliteit, onveiligheid en gebrek aan menselijke waardigheid.

Omdat de wereld steeds kleiner wordt en nationale problemen om een wereldwijde aanpak vragen is de VHP is van mening dat progressieve politici niet alleen nationaal georiënteerd moeten zijn, maar ook brede discussies moeten voeren voor het vinden van oplossingen met een echte kans van slagen.

VHP mediacommissie