Aanvraag openbare vergadering krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde

De Voorzitter van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname

Mevrouw drs. J. Geerlings-Simons

Onafhankelijkheidsplein 10 Paramaribo,

19 november 2015

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben de eer U hierbij te verzoeken om krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde, zo spoedig mogelijk, een openbare vergadering uit te schrijven met als agendapunt:

“Het bespreken van de huidige financieel economische situatie met haar neveneffecten voor de samenleving en de maatregelen van de Regering ter beteugeling van de verdere neergang.

” De Nationale Assemblee en de samenleving dienen tijdig en afdoend geïnformeerd te worden over de huidige ontwikkelingen en de besluiten van de Regering over het te voeren beleid.

Conform het Regeerakkoord 2015-2020 wenste de Regering een beleid te voeren, welke gericht zou zijn op ontwikkeling op basis van een gefaseerde aanpak en de vergroting en verduurzaming van de verdiencapaciteit van het land. De huidige financieel economische situatie in het land baart het volk grote zorgen. De ontwikkelingen in het land bieden geen vooruitzichten die verbetering betekenen in de heersende situatie. De maatregelen van de Regering in de afgelopen maanden heeft tot gevolg een verdere neergang van de leefbaarheid in het land. Deze neergang doet zich gevoelen in de verhogingen van nutstarieven, besnoeiing in de gezondheidssector, het uitvallen van medische zekerheden voor sociaal zwakkeren, geen investeringen in de productiesector, de stijging van de wisselkoersen etc.

De devaluatie van onze munteenheid heeft de bovenvermelde aspecten alleen verergerd. Als gevolg hiervan zijn alle prijzen van onder andere de eerste levensbehoeften stijgende. Het ondernemerschap verkeert in grote zorgen en de werkgelegenheid is in gevaar gebracht. De neerwaartse trend heeft ook negatieve gevolgen op de veiligheid in het land. Het beleid van de Regering biedt vooralsnog geen duidelijke oplossingen voor verbetering in deze situatie van het land.

De samenleving heeft recht op duidelijkheid en informatie van de Regering over de heersende ernstige financieel economische situatie en hoe deze op korte termijn zal worden aangepakt.

Gelet op het bovenstaande wordt middels deze, een openbare vergadering ter wille van het nationaal belang aangevraagd.

Hoogachtend,