Op een zeer druk bezocht partijcongres – het hoogste orgaan van elke politieke partij-
heeft de VHP zondag 11 maart, met logenstraffing van de negatieve berichtgevingen, onder meer aanvullende regels aangenomen om transparantie en doorstroming binnen de partij te bevorderen. Die zijn nu vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

De aanvullende regels betreffen onder andere een versoepeling van de regelgeving met betrekking tot het oprichten van kernen en de doorstroming van jongeren binnen politiek bestuurlijke- en partij bestuurlijke organen. Een andere belangrijke wijziging is dat het congresbestuur niet meer benoemd maar gekozen wordt op voordracht van het zittende hoofdbestuur en het zittende congresbestuur.

Het laagdrempeliger maken van de mogelijkheid om kernen op te richten maakt het mogelijk dat leefgemeenschappen en groepen van mensen met een gemeenschappelijk doel, belang en/of binding, zich in groepen als kern bij de partij kunnen aansluiten. Daarbij is het aantal personen verlaagd van minimaal 50 tot minimaal 25 zodat ook kleine eenheden de mogelijkheid hebben om zich tot een kern te verheffen in groepsverband.

Voor wat de doorstroming betreft, is eenieder het er over eens dat dit bij regelgeving binnen de partij vastgelegd dient te worden, om zodoende op transparante wijze leden te kunnen positioneren en om tegelijkertijd te voorkomen dat mensen vastgeroest raken in posities waardoor verstopping optreedt.

Bij de uitvoering van deze regels is er vooral vooruitgekeken. De partij heeft zich laten leiden door het algemene principe in de rechtswetenschap dat regels niet met terugwerkende kracht mogen worden vastgesteld en toegepast. Het rechtszekerheidsprincipe. En zoals bij elke overgangsregeling snijdt het mes aan twee kanten.

Voor een huidige kernvoorzitter bijvoorbeeld is zijn huidige termijn, het eerste, dus zou hij in principe nog 1 termijn in hetzelfde orgaan als kern voorzitter mogen optreden. Daarna moet hij plaatsmaken tenzij het Hoofdbestuur, na gemotiveerde voordracht van daartoe aangewezen indieners, zwaarwichtige redenen aanwezig acht om nog een 3e termijn eraan toe te voegen. Zo niet, moet hij zich klaarmaken om in een ander orgaan van de partij zijn diensten te bewijzen. De VHP heeft eenieder nodig.

Zo geldt dit ook voor alle andere politiek- en partij bestuurlijke functies in de partij, dus ook voor DNA kandidaten en Hoofdbestuursleden, om die met name te noemen. Voor het huidige bestuur dat deze regelgeving heeft voorgesteld, geldt de zittingstermijn tot 2021 als de eerste termijn. Dus vanaf de instelling van deze regelgeving. Op het moment van ingang van de regelgeving wordt er niet gekeken naar personen doch naar organen. Om het voorgaande te bewerkstelligen zijn er uitvoeringsbesluiten genomen die in een overgangsfase altijd voor wat deining zorgen.

De dynamische ontwikkelingen in de partij hebben ertoe bijgedragen dat het hervormingsproces – vanaf het aantreden van het huidige bestuur – in een zodanige stroomversnelling is geraakt , dat het noodzakelijk bleek om partijregels reeds na anderhalf jaar wederom aan te passen. Het huidige bestuur voert het hervormingsproces uit als gevolg van een mandaat van het partijcongres gehouden in 2016.

Voorts is op het partijcongres ook het financieel verslag aangeboden en goedgekeurd. Het beleid voor de komende twee jaar is eveneens aan de orde gekomen waarbij onder meer een trainingstraject wordt uitgezet voor leden om het land te kunnen redden, gewapend met kennis.

Op het partijcongres van vandaag 11 maart in de Olifant was er 1 stem tegen, 0 onthouding en de rest was uiteraard allemaal voorstemmers. VHP voorzitter Chan Santokhi heeft de congresgangers bedankt voor de goedgekeurde wijzigingen. Hij gaf hen mee dat de VHP vandaag al met veréénde kracht gaat werken aan de verdere groei van de partij om in 2020 de regeerverantwoordelijkheid over te nemen om Suriname weer op het juiste spoor te brengen.