Over Ons

Wie Zijn Wij?

De VHP is een politieke organisatie die zich in haar politiek laat leiden door idealistische en politieke principes, de Grondwet en internationale verdragen. De VHP heeft een traditie van vooruitdenken. Samen creëren we de toekomst, dat is een belangrijk element in het denken en doen van de VHP. Visie is nodig om ons land te laten bloeien en tot grotere hoogte te brengen. In 2013 hield de VHP de Nationale Conferentie ‘Dialogue and Consensus on a Sustainable Future: Approaching Suriname’s 2030 Vision’. Dit resulteerde in het document Visie 2030.

Samen Creëren We De Toekomst!

Onze Grondbeginselen

De volgende zes grondbeginselen worden door de VHP geacht de basis te vormen voor duurzame ontwikkeling van Suriname:

De VHP staat voor het vergroten van het nationaal inkomen, welvaart, welzijn en sociale rechtvaardigheid voor iedere burger: het rechtvaardig verdelen van het nationaal inkomen en het garanderen van bestaanszekerheden zoals werkgelegenheid, en woon- en leef voorzieningen voor iedere burger. Dit willen wij bereiken door de inzet van iedere Surinamer waar ter wereld deze zich ook bevindt.
De VHP staat voor toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg voor iedere burger op het Surinaams grondgebied. Hierbij ligt de focus steeds op de preventieve zorg, de zorg voor de jeugd, de zorg voor de minderdraagkrachtigen en de zorg voor de senioren burgers.
De VHP staat voor hoogwaardig en modern onderwijs dat aansluit op de vraag van de huidige arbeidsmarkt, persoonlijke ontplooiing, emancipatie en het ontwikkelen van talenten. Ook staat de partij voor het brengen van goed en toegankelijk onderwijs naar alle delen van ons land.
De VHP staat voor een sociaal liberale samenleving met een gereguleerde vrijemarkteconomie, diversificatie van de economie, en ondernemerschap. Dit willen wij o.a. bereiken door toepassing van moderne technologie op het gebied onderwijs en productie.
De VHP staat voor de groene ontwikkeling van Suriname, waarbij de balans tussen economie en duurzame ontwikkeling vraagt om politieke keuzes voor o.a. smart agrarische productie, natuurontwikkeling, milieuvriendelijke productie, ICT-ontwikkeling en mobiliteit, schone en leefbare buurten en stadsontwikkeling, en duurzame energieproductie.
De VHP staat voor een democratische rechtsstaat met scheiding van de drie machten en geeft invulling aan haar politiek bestuurlijk beleid via sociaaldemocratische en sociaal liberale principes.

Onze Geschiedenis

De VHP is op 16 januari 1949 opgericht door onder andere wijlen voorzitter Mr. Jagernath Lachmon. Hij was tevens de eerste voorzitter De partij heeft sindsdien 4 voorzitters gekend.

Sinds de eerste algemene verkiezingen gehouden in mei 1949 is de VHP steeds in het Parlement van Suriname vertegenwoordigd geweest. Bij elke ontwikkeling van enig belang, staatkundig, economisch, financieel-monetair of anderszins, heeft de partij vanuit haar plaats in het politiek bestel een bijdrage kunnen leveren. Dit is veelal afhankelijk geweest van haar functioneren in de coalitie-positie of in de oppositie in het parlement.

Een van de basisprincipes is de verbroederingspolitiek : een vredige en harmonieuze samenleving in een multi-etnische, multireligieuze en multiculturele gemeenschap met respect voor en erkenning van elkaars levensbeschouwing en sociaal-maatschappelijke beleving. - De verbroederings-ideologie, ook wel het “harmonie-model” genoemd, vormt een absolute voorwaarde voor een klimaat van politieke stabiliteit, voor ontwikkeling in alle uitingsvormen, maar bovenal is het een gezonde basis voor een goed en vredig bestaan in Suriname.

Bij de verkiezingen van 2020 boekte de VHP een grote overwinning. Met 20 van de 51 zetels nam de partij het voortouw bij de vorming van een nieuwe regering. Op 16 juli 2020 werd VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi gekozen tot president van de Republiek Suriname.

Jagernath Lachmon

In 1947 was Lachmon een der oprichters van de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij (HJPP); een voorloper van de Vooruitstrevende Hindoestaanse Partij (VHP).

January

1949

Jnan Hansdev Adhin

Jnan Hansdev Adhin was een Surinaams rechtsgeleerde, econoom, filosoof, taalkundige en schrijver. Hij was Statenlid en drie maal minister.

February

2001

Ramdien Sardjoe

Ramdien (Ram) Sardjoe is een Surinaams oud-politicus en voormalig Vicepresident van 2005 tot 2010.

March

2001

Chandrikapersad Santokhi

Chandrikapersad (Chan) Santokhi is een Surinaams politicus en voormalig commissaris van politie. Hij werd op 13 juli 2020 bij acclamatie door De Nationale Assemblée gekozen tot president van de Republiek Suriname, en op 16 juli beëdigd.

April

2011